Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

คำสัญญาความรับผิดชอบของไซเซลต่อสังคม

คำสัญญาความรับผิดชอบของไซเซลต่อสังคม

ด้วยการเป็นหนึ่งบริษัทในโลกนี้ ไซเซลจึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน นอกจากนั้น ไซเซลเคารพคุณค่าของสังคม โดยไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนโรงงานข้างเคียงในการชี้ถึงปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน แต่ยังส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาเพื่อเป้าหมายในการเติมเต็มหน้าที่ในการเป็นหนึ่งบริษัทในโลกนี้

ด้วยคำมั่นสัญญาอย่างถาวรของรับผิดชอบ ไซเซลให้คำมั่นสัญญาว่า:

01 การดูแลองค์กร

ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและศีลธรรมทางธุรกิจ

02 พนักงาน

ส่งเสริมความหลากหลายและเสริมสร้างกำลังใจของพนักงาน
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน

03 สังคม

ทำงานร่วมกับสังคมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในสังคมที่ดีขึ้น

04 สิ่งแวดล้อม

ผลิตสินค้าและทำธุรกิจด้วยข้อกำหนดในการรักษาสิ่งแวดล้อม

05 ผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง