Budúcnosť práce po pandémii COVID-19: bezproblémové fungovanie sietí na pracovisku aj mimo neho

Od začiatku tohto roku sa pre každého z nás veľa zmenilo. Napríklad spoločnosti po celom svete boli nútené previesť svojich kancelárskych zamestnancov na prácu z domu. Pred pandémiou platilo, že spoločnosti zamestnancom prácu z domu umožňovali skôr len príležitostne, napríklad aby mohli v kľude z domu plniť špecifické ad hoc úlohy, nemuseli strácať drahocenný čas trmácaním sa do práce atď. Posledné mesiace však ukázali, že zamestnanci dokážu aj doma udržovať vysoké pracovné nasadenie a že práca vykonávaná mimo pracovisko možno zostane realitou aj po odoznení pandémie COVID-19. Napríklad spoločnosti Siemens a Twitter v súvislosti s pokračujúcimi obmedzeniami, ktoré boli zavedené ako prevencia proti šíreniu tejto choroby, už potvrdili, že svojim zamestnancom aj naďalej umožní pracovať minimálne dva až tri dni v týždni z domu.

Keď vládne orgány začali presadzovať prácu z domu, hlavnou obavou spoločností bolo, či sa môžu spoliehať na to, že zamestnanci budú dlhodobo dosahovať požadovanej produktivity. Tieto obavy sa však zdajú byť liché. V skutočnosti majú zamestnanci pracujúci z domu výrazne lepšie pracovné návyky než na samotnom pracovisku. Jedným z dôvodov tohoto stavu je fakt, že zamestnanci doma dosahujú vyššej produktivity a nie sú zaťažení stresom spojeným s dochádzaním do práce a potom späť domov.

ohľadom na tieto nové spôsoby práce je evidentné, že spoločnosti musia zvážiť kombinovaný prístup ku svojim zamestnancom. Nútiť všetkých pracovníkov k tomu, aby od pondelka do piatku boli prítomní na pracovisku, už skrátka nedáva zmysel. Zamestnanci preukázali, že si zaslúžia dôveru, a manažéri sa presvedčili o prínose flexibilných pracovných postupov pre firmu. Spoločnosti preto teraz musia nájsť správnu rovnováhu, ktorá zaistí, aby ich zamestnanci boli angažovaní a tiahli za jeden povraz.

Pridaná hodnota práce z domu

Pokiaľ spoločnosti dospejú k záveru, že už nepotrebujú všetky svoje stávajúce priestory, nepochybne sa im otvorí príležitosť ku zníženiu nákladov na nemovitosti. Hlavná výhoda práce z domu by však nemala byť vnímaná primárne v rovine finančnej. Dôležitejšie je uvedomiť si zlepšenie produktivity plynúcej z toho, že zamestnanci už nemusia tráviť drahocenný čas dochádzaním za prácou, ktorú môžu jednoducho vykonávať z domu.

Ďalšia fáza spočíva v tom, že spoločnosti si uvedomia a vyhodnotia pridanú hodnotu rôznych pracovných režimov, napr. kancelárske priestory by mali slúžiť ako miesto pre konanie porád a rozvoj zamestnaneckej komunity. Dochádzanie do práce a späť domov môže mnohým zamestnancom zaberať veľkú časť dňa a negatívne sa podpisovať na ich zdraví, spokojnosti a rodinnom aj osobnom živote. Pokiaľ zamestnancom ušetríme čas stratený cestovaním do práce a späť domov, budú omnoho viac motivovaní a menej vystresovaní, a tak schopní dosahovať lepšieho pracovného výkonu.

Evolúcia firemných sietí

Najkôr je nutné podotknúť, že firemné siete dnes za zamestnancami prichádzajú domov, a tak sa už neobmedzujú iba na fyzické pracoviská. Takže novo by dôraz mal byť miesto trendu Bring Your Own Device (BYOD, t.j. používanie vlastných chytrých zariadení vo firemnom prostredí) kladený na trend Bring Your Own Network (BYON, t.j. používanie vlastných sietí vo firemnom prostredí). V súvislosti s novými pracovnými postupmi musia spoločnosti aj zamestnanci zvážiť nevyhnutné prostriedky, ktoré im umožnia nový spôsob práce s firemnou sieťou.

Kľúčovú rolu by tu malo hrať posilnenie konektivity a zabezpečenie všetkých bodov pripojenia. Z tohoto dôvodu musia organizácie zaviesť zdokonalené sieťové nástroje, ktoré si poradia aj s najnovšími nárokmi a aktuálnymi zmenami pracovných postupov.

Nevyhutným predpokladom úspešného fungovania firmy je a naďalej bude zabezpečený vzdialený prístup. Flexibilné riešenie pre virtuálne privátne siete (VPN) zamestnancom poskytujú bezpečný, rýchly a spoľahlivý prístup k firemným zdrojom bez ohľadu na to, odkiaľ pracujú.  Siete VPN naviac spolupracujú s bezpečnostnými zariadeniami, ktoré pomocou technológie hĺbkovej kontroly paketov odhaľujú hrozby, červíky, trójske kone a spyware vo VPN.


Spoločnostiam ďalej doporučujeme používať integrované firewally, ktoré k bezpečnosti sietí VPN prispievajú pokročilým antimalwarom a režimom cloud query. Táto kombinácia dokáže behom niekoľkých sekúnd overiť hash súboru a pomocou databázy generovanej z viacerých zdrojov rozširuje dosah antimalwaru a zvyšuje presnosť detekcie hrozieb. Vďaka filtrom nebezpečných URL adries, antimalwaru a prevencii prienikov poskytujú tieto firewally viacvrstvovú ochranu pred mnohými typmi hrozieb. Škála ich interných ochranných prvkov môže zahŕňať tiež kontrolu aplikácií a filtrovanie webových stránok, ktoré obmedzujú prístup užívateľov k nevhodnému obsahu.


Vedľa vyššie uvedeného môžu spoločnosti vybavené prístupovými bodmi kompatibilnými s cloudovými platformami ťažiť tiež z výhod najnovšieho štandardu 802.11ax, ktorý je obecne známy pod označením WiFi 6. Táto kombinácia poskytovateľom riadených služieb (MSP) a IT týmom umožňuje prístupové body nastaviť na diaľku ešte pred ich vlastnou inštaláciou, čo minimalizuje dobu, ktorú potom musia osobne stráviť na mieste inštalácie, uľahčuje sociálne dištancovanie a prispieva k jednoduchšiemu používaniu zariadení typu plug-and-play. Prístupové body štandardu WiFi 6 naviac rýchle a spoľahlivé pripojenie poskytujú bez ohľadu na to, či človek pracuje z domu alebo v kancelárii.


Ďalším produktom stojacim za zmienku sú LTE routery. Toto záložné riešenie ocenia najmä zamestnanci, ktorých domáca sieť má problémy s rýchlosťou a spoľahlivosťou. Vďaka pokroku dosiahnutému v posledných rokoch LTE riešenia výrazne urýchľujú prenos dát a súčasne sa vyznačujú ultra nízkou latenciou, škálovateľnou kapacitou šírky pásma a spätnou kompatibilitou.Správa novej siete

Keď už spoločnosť v reakcii na nároky dnešnej doby zavedie novú štruktúru firemnej siete, jej IT manažéri musia myslieť na tri veci, aby všetci zamestnanci mohli nerušene pracovať bez ohľadu na to, či sú doma alebo v kancelárii:


Kapacita – spoločnosti sú v poslednej dobe nútené prácu na diaľku rýchle umožniť veľkému počtu ľudí, čo znamená, že firemná sieť musí tento zvýšený nápor zvládnuť.


Prístup – pokiaľ zamestnanci majú z domu pracovať efektívne, musia mať po pripojení do firemnej siete prístup k rovnakým nástrojom a platformám, ktoré mali k dispozícii priamo na pracovisku.


Spoľahlivosť – je nevyhnutné, aby zamestnanci spoľahlivé a neprerušované pripojenie mali od začiatku až do konca svojej pracovnej doby.


Zamestnanci pracujúci z domu majú rovnaké pracovné povinnosti ako tí, ktorí dochádzajú do práce. Ku svojej práci doma potrebujú spoľahlivú WiFi, ktorá umožní bezproblémové používanie platforiem nutných k plneniu profesných povinností. Pokiaľ spojenie medzi pracoviskom a domácnosťou nebude fungovať bezproblémovo, práca z domu sa rýchle môže stať nočnou morou.


Domáce siete zamestnancov sa stávajú nevyhutnou firemnou investíciou


V porovnaní so stavom, ktorý panoval pred vypuknutím pandémie COVID-19, je dnes omnoho pravdepodobnejšie, že spoločnosti budú v snahe zaistiť spoľahlivé spojenie medzi pracoviskom a domácnosťou investovať do domácich sietí zamestnancov. V prípade, že sa rozhodnú niesť náklady na každé alebo len niektoré širokopásmové pripojenie, to už je na rozhodnutí jednotlivých spoločností. Súčasne je kriticky dôležité, aby spoločnosti zamestnancom poskytli nevyhnutné vybavenie pre bezproblémovú prácu z domu, ako napr. prenosné počítače, telefóny, webové kamery, slúchadlá a monitory.


Prístup spoločností k práci z domu sa začína meniť s tým, ako sa mnohé z nich mohli osobne presvedčiť o výhodách a možnostiach tohoto riešenia. Nie je pochýb o tom, že pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila utrpenie a tragédie. Na druhú stranu je však dôležité si uvedomiť príležitosti plynúce z tejto situácie, medzi ktoré patrí tiež možnosť dlhodobo pracovať z domu.