Ako získať konkurenčnú výhodu v ére rovnocenných technológií

Petr Koudelka, Senior Sales Engineer v spoločnosti Zyxel Communications Czech


Svet, ktorý je stále závislejší na technológiách a na rýchlom pripojení k internetu, so sebou prináša nové výzvy pre správcov sietí, resellerov i pre koncových užívateľov. Podstatou konkurenčného boja už nie je poskytovať najmodernejší hardware, pretože ten má teraz k dispozícii viac ľudí než kedykoľvek predtým, ale dať užívateľom možnosť pracovať inteligentne a efektívne pomocou siete, ktorá je agilná, flexibilná, responzívna a predovšetkým spoľahlivá, a to pokiaľ možno viac ako sieť používaná konkurenciou.

Malé a stredne veľké organizácie potrebujú sieť, ktorá nielenže zvládne každodenné úlohy a požiadavky zákazníkov, ale taktiež dokáže uspokojiť nároky kladené technologickým vývojom. Spoločnosti všetkých veľkostí teraz svoju pozornosť venujú napríklad oblasti Big Data a potrebe vykonávať stále sofistikovanejšiu analytiku umožňujúcu vysoko individualizované interakcie, ktoré očakávajú dnešní zákazníci. Ďalšou významnou inováciou, ktorá kladie zvýšené nároky na firemné siete, je internet vecí (IoT). Z nedávneho prieskumu vykonaného medzi 700 manažérmi vyplýva, že 60 % firiem chce internet vecí využívať na realizáciu nových iniciatív. Tieto iniciatívy sa samozrejme medzi spoločnosťami a sektormi budú líšiť, vždy ale budú vyžadovať rozšírenie, zmenu konfigurácie a škálovateľnosť firemných sietí.

Malé a stredne veľké organizácie, a cloud
Navzdory cloudu, správcov siete ani resellerov nečaká kvôli naznačenému trendu nič jednoduché. Prechod malej či stredne veľkej organizácie z tradičnej, lokálne nasadenej siete do éry pokročilej analytiky a internetu vecí bude nepochybne veľkou výzvou. Konvenčne zavádzané rozšírenie siete alebo inovácie od správcov vždy vyžadujú inštaláciu a správu generického softwaru a čas, ktorý je s tým spojený (a obvykle sa nezaobíde bez narušenia prevádzky alebo minimálne produktivity). Správcovia navyše musia priamo na mieste nielen inštalovať hardware, ale taktiež riešiť nevyhnutné počiatočné problémy spojené so zmenou.

Poviete si: „Čo sa dá robiť, tak už to jednoducho chodí.“ Našťastie to môže byť aj inak. S trochou premýšľania a snahy je dnes možné pripraviť sieťové riešenie, ktoré nielenže je postavené na cloude, ale taktiež k maximálnemu prospechu správcov a koncových užívateľov sietí proaktívne využíva silu cloudu. Práve tento prístup otvára cestu k výhodám, inováciám a rozširovaniu sietí ruku v ruke s technologickým vývojom.

Viac než cloud
Firemné aplikácie hosťované v cloude sú dnes úplnou samozrejmosťou a spoločnostiam, ktoré ich využívajú, prinášajú citeľné výhody. Pre resellerov a správcov outsourcovaných sietí nie je problém o výhodách cloudu presvedčiť ani nedôverčivých zákazníkov. Aj záležitosti, ktoré u klientov vyvolávajú najväčšie obavy a pochybnosti (t. j. bezpečnosť, návratnosť investícií, monitorovanie výkonu siete, súlad s predpismi, riadenie siete, analytika a správa duševného vlastníctva v cloude), je možné dobre riešiť pomocou externých odborníkov. Správa cloudových sietí teda otvára príležitosti pre našich partnerov, ale ako sme už videli, môže byť taktiež zdrojom problémov.

Pretože správcom sietí ani koncovým užívateľom už proste nestačí byť len v cloude. Pre dosiahnutie skutočných výhod musí byť sieť inteligentne optimalizovaná tak, aby dokázala odkiaľkoľvek ťažiť zo všestrannosti a nonstop dostupnosti cloudu. To znamená používať správu cloudových sietí, ktorá správcom prináša flexibilitu, škálovateľnosť a samostatnú kontrolu (nový hardware by ideálne mal byť naprogramovaný ešte pred dodaním, mal by sa spojiť so sieťou a aktualizovať sa bezprostredne po zapojení). Takto konfigurovaná sieť poskytuje koncovým užívateľom, resellerom i externým správcom jasné výhody.

Pre koncového užívateľa vzdialená správa a konfigurácia hardwaru vopred znamenajú skrátenie doby nefunkčnosti siete. A pokiaľ už je nevyhnutné sieť dočasne odstaviť z prevádzky (napr. kvôli inštalácii hardwaru), je možné odstávku naplánovať podľa potrieb organizácie. Vzdialená správa navyše eliminuje výjazdy k zákazníkovi a nutnosť dodržiavať pevne dané časové plány. Cloudová sieť navrhnutá s dôrazom na jednoduchosť inštalácie a prevádzky pravdepodobne koncovým užívateľom dodá sebadôveru, ktorá ich možno podnieti k rozširovaniu funkcionality ich siete a k používaniu dát, internetu vecí a ďalších inovatívnych prístupov, čo predajcom môže v konečnom dôsledku priniesť vyššie tržby a konkurenčnú výhodu.

Správcom sietí, či už lokálnym alebo externým, centralizovaná správa uľahčuje prácu a poskytuje jednoduchý prístup k reportingu a monitoringu, kdekoľvek a kedykoľvek ho potrebujú. Komplexný prehľad o sieti, ktorý predstavuje ďalšiu z výhod centralizovanej správy cez cloud,