Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WAX650S
802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX650S User's Guide V6.50_Ed1 English 30 Tháng 1, 2023 Download File
WAX650S Firmware 6.50(ABRM.2)C0 English 18 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
WAX650S CLI Reference Guide V6.50 English 17 Tháng 1, 2023 Download File
WAX650S Firmware 6.50(ABRM.0)C0 English 11 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
WAX650S Firmware 6.45(ABRM.0)C0 English 02 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
WAX650S Datasheet 7 English 20 Tháng 9, 2022 Download File
WAX650S Antenna Specification Matrix 1 English 08 Tháng 3, 2022 Download File
WAX650S Declaration WAX650S, DoC, CE 002.214-01-01174 English 20 Tháng 8, 2021 Download File
WAX650S MIB File 2 English 09 Tháng 4, 2021 Download File
WAX650S Product Icon 1 English 09 Tháng 8, 2020 Download File
WAX650S Quick Start Guide 002 Multiple languages 11 Tháng 2, 2020 Download File