Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

USG FLEX 50
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 50 Tài liệu kỹ thuật 8 English 16 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 50 Hướng dẫn sử dụng V5.38_Ed1 English 15 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 50 Firmware 5.38(ABAQ.0)C0 English 12 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 50 Hướng dẫn tham khảo CLI V5.38 English 09 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 50 Declaration USG FLEX 50, DoC, US Coin Battery 001.214-01-01724 English 21 Tháng 3, 2024 Download File
USG FLEX 50 Firmware 5.37(ABAQ.2)C0 English 19 Tháng 2, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 50 Tài liệu pin 3 English 10 Tháng 1, 2024 Download File
USG FLEX 50 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 Multiple languages 03 Tháng 1, 2024 Download File
USG FLEX 50 Tài liệu kỹ thuật 7 English 05 Tháng 12, 2023 Download File
USG FLEX 50 Firmware 5.37(ABAQ.1)C0 English 23 Tháng 11, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 50 Hướng dẫn sử dụng V5.37_Ed2 English 17 Tháng 11, 2023 Download File
USG FLEX 50 Declaration USG FLEX 50, DoC, CE 003.214-01-01443 English 12 Tháng 10, 2023 Download File
USG FLEX 50 Hướng dẫn tham khảo CLI V5.37 English 31 Tháng 7, 2023 Download File
USG FLEX 50 Tài liệu pin 2 English 23 Tháng 3, 2023 Download File
USG FLEX 50 Declaration USG FLEX 50, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-01497 Chinese 14 Tháng 3, 2023 Download File
USG FLEX 50 Certification USG FLEX 50, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00869 English 13 Tháng 3, 2023 Download File
USG FLEX 50 Sổ tay ZLD5.31_Handbook English 25 Tháng 7, 2022 Download File
USG FLEX 50 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 28 Tháng 6, 2022 Download File
USG FLEX 50 Tải liệu Dongle 3G 1 English 23 Tháng 6, 2022 Download File
USG FLEX 50 Sổ tay 1 English 23 Tháng 6, 2022 Download File
USG FLEX 50 Tập tin MIB 1 English 23 Tháng 6, 2022 Download File
USG FLEX 50 Declaration USG FLEX 50, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01497 Chinese 15 Tháng 4, 2022 Download File
USG FLEX 50 Certification USG FLEX 50, Regulation Certificates for Safety, CB Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00820 English 22 Tháng 2, 2022 Download File