Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NWD6602
Dual-Band Wireless AC1200 Nano USB Adapter
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWD6602 Declaration NWD6602, DoC, CE 003.214-01-01312 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
NWD6602 Driver V1.0.0.22.0418(Windows) Windows English 27 Tháng 4, 2022 Download File Download File 2
NWD6602 Driver 1.0.0.21.1224Win Windows English 18 Tháng 1, 2022 Download File Download File 2
NWD6602 Driver 1.0.0.20.0826Win Windows English 07 Tháng 10, 2021 Download File Download File 2
NWD6602 Driver 1.0.0.20.0826Linux_2 Linux English 05 Tháng 8, 2021 Download File Download File 2
NWD6602 Driver 1.0.0.20.0826 MAC Mac OS X v10.15 English 30 Tháng 11, 2020 Download File Download File 2
NWD6602 Certification NWD6602, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00727 English 03 Tháng 11, 2020 Download File
NWD6602 Tài liệu kỹ thuật 1 English 02 Tháng 11, 2020 Download File
NWD6602 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 02 Tháng 11, 2020 Download File