Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

MagicOffice Repeater
Quad-Band Repeater
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
MagicOffice Repeater Firmware 2.00(MGRT.2)P12 English 04 Tháng 12, 2023 Download File Download File 2
MagicOffice Repeater Firmware 2.00(MGRT.2)P11 English 04 Tháng 10, 2023 Download File Download File 2
MagicOffice Repeater Tài liệu kỹ thuật 2 English 08 Tháng 3, 2022 Download File
MagicOffice Repeater Tài liệu kỹ thuật 1 English 17 Tháng 12, 2021 Download File
MagicOffice Repeater Hardware Installation Guide V1.0 English 30 Tháng 7, 2021 Download File