Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WBE660S
Bộ Phát WiFi 7 Ba Băng Tần BE220000 NebulaFlex Pro
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WBE660S Firmware 6.70(ACGG.3)C0 English 17 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
WBE660S Tài liệu kỹ thuật 3 English 08 Tháng 4, 2024 Download File
WBE660S Hướng dẫn sử dụng V6.70_Ed1 English 15 Tháng 2, 2024 Download File
WBE660S Firmware 6.70(ACGG.2)C0 English 16 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
WBE660S Tài liệu kỹ thuật 2 English 27 Tháng 11, 2023 Download File
WBE660S Hướng dẫn sử dụng V6.60-6.65_Ed1 English 31 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00660 English 23 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00659 Chinese 23 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00658 English 23 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00657 English 23 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00889 English 23 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01306 English 23 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01305 English 23 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Declaration WBE660S, DoC, BSMI (Include RoHS) 001.214-01-01672 Chinese 23 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Declaration WBE660S, DoC, CE 001.214-01-01566 English 23 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Firmware 6.65(ACGG.1)C0 English 20 Tháng 10, 2023 Download File Download File 2
WBE660S Hướng dẫn tham khảo CLI V6.29_6.65 English 16 Tháng 10, 2023 Download File
WBE660S Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 22 Tháng 8, 2023 Download File