Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

End of Service
Armor G5 - Armor G5 (NBG7815)
AX6000 12-Stream Multi-Gigabit WiFi 6 Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
Armor G5 (NBG7815) Hướng dẫn sử dụng V1.00_Ed6 English 12 Tháng 12, 2023 Download File
Armor G5 (NBG7815) Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối V100ABSK8C0 English 22 Tháng 11, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Lưu ý phát hành V1.00(ABSK.8)C0 English 22 Tháng 11, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Tài liệu kỹ thuật 4 English 28 Tháng 9, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Declaration NBG7815, DoC, CE 003.214-01-01190 English 01 Tháng 6, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Declaration NBG7815, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01376 Chinese 13 Tháng 4, 2021 Download File
Armor G5 (NBG7815) Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 04 Tháng 9, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00459 English 15 Tháng 5, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00457 Chinese 15 Tháng 5, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01111 English 15 Tháng 5, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01110 English 15 Tháng 5, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00700 English 04 Tháng 5, 2020 Download File