Access Point Wi-Fi Gắn Trần Băng Tần Kép 802.11ac Wave 2

NWA1123ACv3