โรงงานผลิตรองเท้าข้ามพรมแดนปรับและเสริมระบบความปลอดภัยด้วย ATP Firewalls

โรงงานผลิตรองเท้าเจ้าใหญ่ได้ติดตั้งระบบ VPN channels เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารอย่างราบรื่นระหว่างโรงงานของพวกเขาที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศเวียดนามและเมียนม่า เนื่องจากแต่ละโรงงานนั้นถูกสร้างในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้บางแห่ง มีอายุห่างกันมากกว่า 10 ปี ทำให้เกิดปัญหาในการรวบรวมเครือข่ายทั้งหมด และทำให้เกิดจุดอ่อนด้านความปลอดภัยเนื่องด้วย Firewalls ที่ล้าสมัย ในปี ค.ศ. 2021 ทางบริษัทเริ่มปรับเปลี่ยนระบบ Firewalls มาเป็น ATP700 firewalls ของ Zyxel ในทุกๆโรงงาน ซึ่งสามารถป้องกันข้อมูลที่เป็นอันตรายด้วยความเร็วได้ถึง 1.5 Gbps จำนวนข้อมูลสูงถึง1,600,000 concurrent sessions และสามารถทำ load-balancing เพื่อรวมความเร็วอินเตอร์เน็ต หลังจากเชื่อมต่อ VPN ระหว่างสาขาในแต่ละโรงงาน ทำให้สามารถจัดการกับ Traffic ในเครือข่ายได้ดี รวมถึงระบบ ATP firewalls ของ Zyxel ถูกออกแบบด้วยการป้องกันกันแบบหลายชั้น (multi-layer protection) และจัดการด้วย คลาวด์ และ AI อาทิ เช่น sandboxing, anti-malware, reputation filter, intrusion prevention, application patrol, และ web filtering ทำให้สามารถบล็อกความเสี่ยงจากกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัยได้ บริษัท Lai Yih Group กล่าวว่า นอกจากจะทำให้การสื่อสารระหว่างโรงงานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วนั้น ผู้บริหารและพนักงานยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจอีกด้วย

Download PDF