Bộ Phát WiFi 6 AX3000 Băng Tần Kép NebulaFlex

NWA210AX