Bộ Phát WiFi 5 AC1800 Băng Tần Kép NebulaFlex

NWA1123-AC PRO