Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Úspešné inštalácie

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Sieťová infraštruktúra pre videokonferencie

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVS) má ambíciu rozvíjať hodnoty vzdelávania a kultúry, poznávania a vzdelanosti. Ponúka špecializované, úplné univerzitné vzdelávanie v atraktívnych študijných programoch, zameraných na medzinárodné vzťahy a environmentálny management. Pre komunikáciu so zahraničnými univerzitami a partnermi využívala SEVS videokonferenčné riešenie, ktoré však sprevádzalo množstvo komplikácií, spôsobených prepojením odlišných sieťových infraštruktúr. Vďaka zariadeniam ZyXEL sa vysokej škole podarilo úspešne implementovať technológiu vo viacerých zahraničných mestách a prepojiť rôzne sieťové infraštruktúry do jedného funkčného celku, s centrálnym riadením na Slovensku.

KĽÚČOVÉ PRÍNOSY

Nasadenie sieťových infraštruktúrnych zariadení ZyXEL pomohlo SEVS vybudovať stabilné a zabezpečené sieťové prepojenie so zahraničnými partnermi, s ktorými vysoká škola spolupracuje pri vzdelávaní, s využitím videokonferenčnej technoloógie. Na Slovensku bola zriadená zabezpečená a výkonná centrála, ktorá je prostredníctvom zariadení ZyXEL prepojená s partnerskými koncovými bodmi. Aj keď je videokonferenčná technológia veľmi citlivá na sieťové nastavenie, bezpečnosť komunikácie a prenosovú šírku pásma, podarilo sa vďaka vhodne zvoleným sieťovým prvkom zaistiť stabilné, zabezpečené a vysokorýchlostné
prepojenie jednotlivých miest, celkom bez rušivých interferencií.

VÝZVA

Potreba vybudovania sieťovej infraštruktúry pre videokonferenčné riešenie vznikla s myšlienkou vzájomného prepojenia slovenských pobočiek školy aj spojení so zahraničnými partnerskými univerzitami. Prostriedkom pre realizáciu tejto myšlienky sa stala videokonferenčná technológia, ktorá potrebuje stabilnú sieťovú infraštruktúru.

REALIZÁCIA

Projekt začal budovaním kompletnej sieťovej infraštruktúry ako na Slovensku, tak aj v zahraničných partnerských školách. V slovenskej Skalici bola vybudovaná sieťová infraštruktúra v dvoch budovách školy a vytvorené ich optické prepojenie. Nasledovalo vybudovanie sieťovej infraštruktúry na pracovisku v Košiciach a sieťové prepojenie so Skalicou. Teraz majú obe pracoviská rozsiahlu sieťovú infraštruktúru v troch budovách, navzájom prepojených vysokorýchlostnou optickou linkou. Každá budova má cez 120 užívateľských staníc, vlastnú serverovňu s diskovými poľami, IP telefónnu ústredňu, kompletné pokrytie Wi-Fi a IP
kamerový zabezpečovací systém so záznamom a alarmom. V každej z budov je niekoľko učební vybavených videokonferenčnou technológiou. Ďalej bolo realizované prepojenie partnerských univerzít prostredníctvom videokonferenčnej technológie a sieťovej technológie ZyXEL so serverovou centrálou na Slovensku. V tejto etape projektu bolo potreba prepojiť centrálu s odlišnými sieťovými infraštruktúrami partnerských európskych škôl, ktorých infraštruktúry mali rôzne výkonnostné a kapacitné parametre. Cieľom tak bolo stabilné a bezpečné spojenie s centrálnym managementom na Slovensku. Po úspešnej prvej a druhej etape sa pripravuje tretia, spočívajúca v implementácii technológií ZyXEL pre prepojenie ďalších krajín v Európe aj vo svete.


VYJADRENIE REALIZÁTORA
„S produktami spoločnosti ZyXEL pracujeme už dlhú dobu a zatiaľ nás svojou kvalitou len utvrdzujú, že sme sa rozhodli správne. Preto sme sa rozhodli aj v tomto projekte použiť produkty vyrobené výhradne firmou ZyXEL.“

Ing. Peter Kováč, jednateľ spoločnosti Munus