Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off. Làm thế nào để tìm Model Number của sản phẩm ZyXEL của tôi? | ZyXEL

Làm thế nào để tìm Model Number của sản phẩm ZyXEL của tôi?

1. Nhãn thông tin

Tìm Model Number trên nhãn thông tin (màu đen) của thiết bị


Ví dụ 1
: NAS540


Ví dụ 2
: VMG8324-B10A


Ví dụ 3
: PLA5405

2. Mặt trước của thiết bị

Tìm Model Number trên mặt trước của thiết bị

 

Ví dụ 1: USG40W;
Ví dụ 2: NXC2500;
Ví dụ 3: GS2210-8

3. Giao diện WEB GUI của thiết bị

Tìm Model Number trên giao diện WEB GUI của thiết bị


Ví dụ 1
: NAS540


Ví dụ 2
: USG60

4. Hộp của thiết bị

Tìm Model Number ở góc dưới bên phải trên hộp của thiết bị


Ví dụ 1
: NAS540


Ví dụ 2
: PLA5405

VN / VI