Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Truy cập quang

Giải pháp truy cập quang ZyXEL cung cấp kết nối quang linh hoạt theo yêu cầu triển khai cho các nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể tối ưu hóa và tích hợp các ứng dụng FTTx khác nhau để triển khai dễ dàng các dịch vụ trên GPON, GEPON, các giải pháp quang chủ động with OLT, ONU/ONT và cổng kết nối quang chủ động.
Filter by