WAP3205 v3

Kablosuz  N300 Access Point (5 dBi)


WAP3205 v3

Kablosuz N300 Access Point (7 dBi)