Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Switches

โซลูชั่น Switch จากไซเซลเป็นอุปกรณ์คุณภาพที่มีประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือสูง ด้วยรากฐานความรู้ที่เรามีอย่างลึกซึ้งในอุปกรณ์ระดับโทรคมนาคม Switch ของไซเซลได้รับการออกแบบที่เน้นการใช้งานจริงและมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม เหมาะกับการใช้งานในทุกโซลูชั่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง หรือแม้กระทั่งโซลูชั่นที่มีความต้องการเฉพาะ
ตัวกรอง

SOHO / Prosumer

Unmanaged PoE Switch

Make network device installation easily with deployment flexibility.

Web Managed PoE Switch

Smart network management with capabilities to configure and secure network.