Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Wireless Extenders

เครือข่ายไร้สายที่มีอยู่ของคุณ จะสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีคุณภาพสัญญาณต่ำของบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กด้วยอุปกรณ์ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการกระจาย Wi-Fi ของไซเซล ทำให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยการเพิ่มระยะครอบคลุมที่มากขึ้นและได้รับการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เร็วขึ้นเช่นกัน เสมือนเป็นเครื่องปล่อย Wi-Fi เครื่องที่สองเพื่อประสบการณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายที่เสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวกรอง
Wireless N300 Access Point

WAP3205 v3

AC2100 Dual-Band Wireless Gigabit Access Point/Range Extender

ARMOR X1

Wireless N300 Range Extender

WRE2206

7 dBi High-Gain Omni-Directional Antenna

ANT107

Wireless AC750 Range Extender

WRE6505

Wireless N300 Range Extender

WRE2205 v2

Dual-Band Wireless AC1200 USB Adapter

NWD6605

Wireless N300 Access Point

WAP3205 v2

Wireless N USB Adapter

NWD2205