Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Fiber to the X

Bez obmedzení!

Technológia FTTx umožňuje prechod od stávajúcich metalických káblových rozvodov k optickým káblom a zaisťuje tak takmer neobmedzené prenosové rýchlosti. Z radu finančných modelov pritom vyplýva, že medzi nákladmi na nasadenie systému optických káblov a systémov metalických káblov s rovnakou kapacitou nie je podstatný rozdiel.

Nie je pochybnosť o tom, že optické siete predstavujú najmodernejšie riešenie pre poskytovanie širokopásmových služieb zákazníkom. A teraz sme práve uprostred tohto trendu. Prístup pomocou optických káblov je otvorenou širokopásmovou technológiou, ktorá prakticky nepozná obmedzenia. Príslušné siete je teda možné kedykoľvek rozširovať a uspokojovať dopyt jednotlivých zákazníkov po sieťovej kapacite aj v nadchádzajúcich rokoch. FTTx je najrýchlejšie rastúcou širokopásmovou technológiou na svete s významnými inštaláciami v Ázii, Európe a Severnej Amerike. Počet inštalácií FTTx v Európe sa podľa prognóz medzi rokmi 2009 a 2013 zvýši šesťnásobne.

FTTx Market Insights

zložená ročná miera rastu (CAGR) u účastníckych prípojok FTTx na svete v priemere presahuje 50 % v rokoch 2004 až 2008 (Infornetics). Celkový svetový počet užívateľov optických sietí dosiahne podľa prognóz 173,8 milióna do roku 2013 pri raste CAGR vo výške 35,5 %. Od roku 2008 do polovice roka 2009 sa pokrytie sieťami FTTH na svete zdvojnásobilo a dosiahlo 6 %.

FTTx Creates Business Opportunities

fungovanie technológie FTTx so službami NGA (Next Generation Access) spoľahlivo povedie ku zvýšeniu priemerných výnosov na užívateľa (ARPU) o 30 % v porovnaní s technológiami DSL (Yankee Group, 2008). Okrem toho sa výnosy z technológie FTTx zvyšujú vďaka spolupráci so zábavným priemyslom, pokiaľ sú ponúkané vysoko kvalitné online služby a obsah. Extrémna šírka pásma, ktorú FTTx prináša, dovoľuje poskytovať videokonferenčné služby a služby unifikovanej komunikácie nie len podnikom, ale aj domácnostiam.

Driving Force of FTTx

jedným z hlavných motivačných faktorov pre rozvoj technológie FTTx je televízia IPTV s vysokým rozlíšením. Veľkým trendom v nadchádzajúcich rokoch bude využívanie služieb IPTV vo viacerých miestnostiach s dvoma i viacerými súčasnými prenosmi streamovaného HD videa. Ďalším dôležitým faktorom sú ekologické ohľady, pretože nasadenie optických káblov je spojené s vypúšťaním menšieho objemu CO2 než u metalických vedení.

Ako FTTx ovplyvňuje náš život

len sa pozrite na svojich priateľov a známych a uvidíte, ako sa životy nás všetkých postupne menia vplyvom boomu širokopásmových sietí. Ľudia pri práci používajú drôtový či bezdrôtový širokopásmový prístup do kancelárie a pracujú na diaľku aj v prípade videokomunikácie a náročných požiadaviek v oblasti elektronického podnikania (unifikovaná komunikácia). Doma ľudí zabáva televízia HD IPTV a hranie online hier. A pracovníci vo vertikálnych odvetviach používajú širokopásmový internet ako účinný vzdelávací nástroj pre elektronickú zábavu (HD IPTV, online hry), Web 2.0 (rýchle sťahovanie a upload obsahu), elektronické zdravotníctvo (elektronická medicína, starostlivosť na diaľku), elektronickú štátnu správu (verejné služby), elektronickú domácnosť (diaľkové ovládanie a dohľad), elektronické učenie (interaktívne multimediálne vzdelávanie), sociálna oblasť (komunity založené na virtuálnej realite) či životné prostredie (kvalita života). Čoraz viac aplikácií je vyvíjaných jednoducho preto, že boli prelomené obmedzenia dané šírkou pásma. Sila širokopásmovej technológie navyše iba začína ukazovať, ako sa naše životy zmenia – od spôsobu, akým komunikujeme po spôsob, akým sa učíme a akým sa zabávame.

ZyCLOPEDIA

P2P/AE

aktívny Ethernet, typ Ethernetu v prvej míli (EFM). Aktívny Ethernet používa k distribúcii signálu optické ethernetové switche, takže objekty zákazníkov a ústredňu začleňuje do jedinej gigantickej prepínanej ethernetovej siete.

xPON

pasívna optická sieť, sieťová architektúra typu point-to-multipoint s optickým vedením až do budovy zákazníka. Tu sa používajú nenapájané optické rozdeľovače (splittery), ktoré umožňujú, aby jeden optický kábel obsluhoval viacero budov – obvykle 32 až 128. Sieť PON sa skladá z optického terminálu (OLT) v ústredni poskytovateľa služby a z radu optických sieťových jednotiek (ONU) v blízkosti koncových užívateľov.

POP

prístupové miesto (Point of Presence), umelý demarkačný bod alebo bod rozhrania medzi komunikačnými entitami.

Uzol

zariadenie pripojené k sieti, napríklad počítač alebo router, alebo bod v topológii siete, v ktorom dochádza ku kríženiu liniek.

Fiber to the Home (FTTH)

FTTH sa inštaluje obvykle vo forme jednej z dvoch optických technológií – buď pomocou technológie PON (pasívne siete) alebo technológie P2P s tradičnou aktívnou ethernetovou optickou sieťou. Každý optický sieťový terminál (ONT) v objekte zákazníka je pripojený dedikovaným optickým káblom k portu na switchi v bode POP alebo k optickému splitteru, kedy k bodu POP vedie zdieľaný privádzací (feeder) kábel. Pritom sa používa prenos 100BASE-BX10 alebo 1000BASE-BX10 (v prípade konektivity typu point-to-point).

Fiber to the Building (FTTB)

ethernetový switch / multiplexor DSLAM v budove (obvykle v pivnici) je k bodu POP pripojený jediným optickým káblom alebo dvojicou káblov aktívneho Ethernetu, ktoré prenášajú agregovanú prevádzku danej budovy prostredníctvom gigabitového alebo 10gigabitového Ethernetu. Spoje medzi účastníkmi a switchom v budove môžu byť optické alebo metalické a taktiež využívajú určitú formu ethernetového prenosu, ktorá je vhodná pre médium vo vertikálnej kabeláži. V niektorých prípadoch nie sú switche budov jednotlivo pripojené k bodu POP, ale sú prepojené do reťazovej alebo kruhovej štruktúry s cieľom využiť existujúce káble inštalované v určitých topológiách a ušetriť káble a porty v bode POP.

Fiber to the Node (FTTN)

switch / multiplexor DSLAM, obvykle v pouličnej rozvodnej skrini je k bodu POP pripojený jediným optickým káblom alebo dvojicou káblov, ktoré prenášajú agregovanú prevádzku danej lokality prostredníctvom gigabitového alebo 10gigabitového Ethernetu. Spoje medzi účastníkmi a switchom v rozvodnej skrini môžu byť optické (aktívna optická sieť – 100 Mb/s alebo gigabitová) alebo metalické (VDSL2). Táto architektúra sa niekedy označuje aj ako „aktívny Ethernet“, pretože vyžaduje nasadenie aktívnych sieťových prvkov do terénu.

Populárne typy širokopásmových technológií

66 % často používaných technológií pre širokopásmový prístup, ktoré sú uvedené na obrázku vľavo, obsahuje optické vlákna. Prevádzkovatelia môžu siete inštalovať flexibilne – podľa vzdialenosti, nákladov, prenosovej rýchlosti a požiadaviek zákazníkov na šírku pásma. Z technologického a ekologického hľadiska sa FTTx ukazuje ako najlepšie riešenie, ktoré je najlepšie pripravené na budúcnosť.

IPTV

nová a rýchlo sa rozvíjajúca zábavná služba, ktorú ponúkajú telekomunikačné spoločnosti na celom svete, existuje vďaka použitiu internetového protokolu cez širokopásmové pripojenie. Táto služba kladie vysoké nároky na použitú infraštruktúru i na sieťové zariadenia, ktoré sa inštalujú v bodoch vetvenia siete a v objekte zákazníka. Video stream využíva pre prenos videa väčšiu šírku pásma a služba je ešte citlivejšia na chvenie a oneskorenie prenosu než prenos dát alebo prístup k internetu. Aplikácia teda závisí na riadenej vysokorýchlostnej sieti, ktorá zaručí potrebnú kvalitu a riešenie FTTx je tu nepochybne najlepšou voľbou.

Types of FTTx

Operátori volia riešenie FTTx podľa svojich stratégií, rozvojových plánov a hodnotenia celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) v rôznych teritóriách. Porovnanie sietí FTTN, FTTB a FTTH rôzneho rozsahu nájdete v nižšie uvedenej tabuľke. V rade miest na svete sa uprednostňovanou technológiou pre siete FTTH stala PON. Určitý počet inštalácií v Európe a na Blízkom východe je však založený na optickej technológii point-to-point (P2P/AE), ktorá je použitá buď pre priame spojenie medzi účastníkmi a miestami POP (Points of Presence) v scenároch práve siete FTTH, alebo pre spojenie medzi switchami v budovách a miestami POP v scenároch FTTB. Je to dané predovšetkým skutočnosťou, že väčšinu počiatočných inštalácií v Európe realizovali obce a mestá, ktoré tieto siete budovali v podstate „na zelenej lúke“. To znamená, že museli investovať do stavebných prác, ktoré predstavovali hlavnú časť nákladov na inštaláciu FTTH, zatiaľ čo náklady na optické káble neboli významným faktorom.

Obchodný prístup

použitie optických káblov sľubuje prakticky neobmedzenú šírku pásma, avšak v tzv. poslednej míli má prevádzkovateľ siete vždy k dispozícii iba metalické vedenie. To znamená, že pokiaľ už nestačí technológia DSL, je nutné položiť nové optické káble. Vzhľadom k vysokým investičným nákladom na túto infraštruktúru a súčasne klesajúcim výnosom telekomunikačných operátorov je často náročné predložiť presvedčivé obchodné argumenty investorom a manažérom prevádzkovateľom sietí. Odvetvie informačných a komunikačných technológií si v súčasnosti zvyklo na návratnosť investícií v dĺžke jedného až troch rokov. Ale v prípade rozšírenia sietí FTTH a FTTC (bez ohľadu na to, či sa použije technológia PON alebo aktívna optická sieť) sa niekedy investície vracajú až po viac než piatich rokoch. Ekonomická racionalita príslušného plánu však môže byť veľmi rôzna – v závislosti na použití a podmienkach v danom čase a taktiež na tom, či sa použije pasívna alebo aktívna prístupová technológia.

Úspešné príklady

Rad sietí FTTH už dosiahla ziskovosť. V Kórei ich rozšírenie v domácnostiach dosiahlo 45,3 % a spoločnosť Korean Telecom plánuje dosiahnuť celoštátne pokrytie 92 % do roku 2010 a 100 % do roku 2015. V Japonsku činí celoštátne pokrytie FTTH/FTTB 39,5 %, pričom širokopásmové služby používa 67,7 % domácností.

Maximálna šírka pásma, minimálne náklady

BPoskytovateľ internetových služieb, ktorý zvolí architektúru FTTB/FTTN/FTTC môže vybudovať sieť, ktorá uspokojí požiadavky zákazníkov na šírku pásma a súčasne minimalizovať náklady na inštaláciu tejto siete. Dôležitou prednosťou optických a VDSL2 riešení spoločnosti ZyXEL je vysoká škálovateľnosť a otvorenosť pre zvyšovanie počtu obsluhovaných zákazníkov i pre zväčšovanie šírky pásma pre jednotlivých zákazníkov. Veľkou výhodou pasívnych optických riešení (PON) je skutočnosť, že splittere sú úplne pasívne a nevyžadujú napájanie ani údržbu. Káble tak môžu byť jednoducho rozvedené s nižšími prevádzkovými nákladmi a nákladmi na údržbu a sieť môže fungovať aj vo veľmi nepriaznivom prostredí. Na druhú stranu ZyXEL poskytuje taktiež riešenie typu P2P / aktívny Ethernet pre potreby telekomunikačných spoločností v celkom iných prostrediach. Výhody siete P2P/AE spočívajú v dobrej alokácii šírky pásma, ktorá je riadená tak, aby bola zaistená čo najväčšia kapacita na účastníka. Sieť však môže mať vyššiu spotrebu energie a nároky na údržbu.

FTTN

FTTx je nové riešenie pre prístup k sieti, ktoré prakticky nemá obmedzenie. Riešenia FTTx od spoločnosti ZyXEL klientom ponúkajú rôzne kombinácie produktov či riešenia obsahujúce rôzne technológie. V prípade sietí FTTN chcú operátori službu prispôsobiť najekonomickejšiemu bodu, ktorého je možné dosiahnuť optickými káblami. Z neho je potom možné pripojiť všetkých užívateľov DSL pomocou metalického vedenia. Operátori si tak môžu udržať stávajúcich zákazníkov bez toho, aby museli služby znova propagovať alebo vymieňať zariadenia v budovách zákazníkov. Pokiaľ sa všetko vykonáva v prostredí pripravenom na optickú sieť, je to jednoduché – stačí pridať do multiplexoru IP DSLAM linkové karty pre optické rozhranie. Na miestach s menším počtom účastníkov je možné strategické plány realizovať pomocou vzdialených zariadení VDSL IP DSLAM od ZyXELu, ktoré sú určené pre vonkajšie rozvodné skrine a sú teda odolné voči teplotným výkyvom. Môžu byť použité pre vysokorýchlostné pripojenie k internetu a služby IPTV za účelom rozšírenia služieb do dosiaľ nepokrytých oblastí a na zvýšenie podielu na trhu.

FTTB

u riešenia FTTB sa optický kábel dostáva bližšie k účastníkom. Riešenia spoločnosti ZyXEL pre FTTB mieria na oblasti s vysokou hustotou populácie. Jeho výhodou je, že sa dostane do pivnice budovy, teda do najekonomickejšieho bodu pre účastníkov, ktorým potom poskytuje vyspelé služby založené na vysokej prenosovej kapacite pomocou jednoducho inštalovateľného zariadenia MSAN. Riešenie je pritom patrične škálovateľné a rozšíriteľné.

V nových budovách sa teraz bežne používa technológia FTTH. Ide o luxusné, a neobmedzené riešenie pre súčasnosť i budúcnosť.

Najdôležitejšími výhodami, ktoré si prevádzkovatelia cenia, sú rozšíriteľnosť siete, spotreba energie, vzdialenosť a údržba. Zyxel plní požiadavky operátorov prostredníctvom troch rôznych druhov riešenia FTTH: koncového riešenia P2P/AE, riešenia GPON IAD a koncového riešenia GEPON.

FTTx je riešenie pripravené na budúcnosť, ktoré prakticky nemá limity, pokiaľ ide o šírku pásma.

Zyxel operátorom ponúka rôzne riešenia, aby si mohli vybrať a prispôsobiť optické siete rôznym prostrediam. Je možné nie len prejsť od DSL k optickým káblom či od hlasu a dát k videu, ale je možné aj ponúkať pripojenie skúsenejším užívateľom, ktorí využívajú pokročilejšie aplikácie.