Switch pre gigabitový Ethernet triedy Telco fungujúci na 2. vrstve určený pre použitie v kostrových optických sieťach

Zhoda s odvetvovými štandardami

Metro Ethernet Forum (MEF) je globálna odvetvová aliancia, ktorú tvorí viac než 175 aktívnych členov zastupujúcich skupiny z odvetvia transportných ethernetových sietí (Carrier Ethernet). Toto fórum vyvíja technické špecifikácie a implementačné dohody na podporu interoperability a zavádzania služieb typu Carrier Ethernet na celom svete. Switch ZyXEL MGS-3712F zodpovedá štandardom triedy Carrier pre EPL (Ethernet Private Line, ethernetová privátna linka), EVPL (Ethernet Virtual Private Line, ethernetová virtuálna privátna linka) a E-LAN (Ethernet LAN, ethernetová sieť LAN) organizácia Metro Ethernet Forum (MEF). Taktiež bola certifikovaná zhoda príslušného radu so špecifikáciami MEF-9 a MEF-14.

Vyspelá funkcia QoS pre významné služby

Konzistentná kvalita služieb a spoľahlivá možnosť pripojenia v konvergovanej sieti má kľúčový význam pre poskytovateľov služieb, ktorí chcú získavať zákazníkov a posilňovať ich lojalitu. Preto je schopnosť riadiť prenosové toky a nastavovať zásady pre prevádzku teraz ešte dôležitejšie, než tomu bolo v minulosti. Switch MGS-3712F ponúka riadenie toku rýchlosťou prenosového média (wire speed), ktorý vykonáva klasifikáciu a prioritizáciu prichádzajúcich paketov podľa preddefinovaných zásad QoS spĺňajúcich požiadavky poskytovateľov služieb.
Pokiaľ ide o klasifikáciu, sú pre posudzovanie priority prichádzajúcich paketov určené polia DSCP (Differentiated Services Code Point) a CoS (Class of Service, trieda služby – podľa štandardu 802.1p). Klasifikácia a reklasifikácia môže byť postavená na kritériách natoľko špecifických, ako sú pravidlá založené na IP a MAC adresách, ID siete VLAN alebo čísle portu TCP/UDP. Pre účely správy šírky pásma poskytuje switch MGS-3712F 8 prioritných frontov na port pre rôzne typy prevádzky, takže poskytovateľom služieb umožňuje nastaviť obmedzenie rýchlosti na báze pravidiel, ktoré vedú k optimálnemu využitiu obmedzených sieťových prostriedkov a zaručujú najlepšiu výkonnosť.

Zdokonalené zabezpečenie pre ochranu zákazníkov

Zamedziť užívateľom vo vzájomnom ovplyvňovaní v zdieľanej sieti alebo v zdieľanom zariadení je pre poskytovateľov služieb významná úloha. Switch MGS-3712F ponúka kompletný súbor funkcií zabezpečenia pre ochranu užívateľských dát v rámci správy sieťovej prevádzky. Funkcia zámku proti prieniku detekuje zmenu stavu ethernetových káblov („zapojený“ vs. „nezapojený“) a switch je v prípade potreby schopný automaticky deaktivovať konkrétny port. Autentizácia podľa štandardu 802.1X pritom dokáže sieť zabezpečiť proti neoprávneným užívateľom. Zabezpečenie portov prináša možnosť odoprieť neoprávneným užívateľom prístup do siete. Funkcia 802.1X spolupracujúca s protokolom RADIUS navyše pomáha brániť neoprávnenému prístupu na základe užívateľského mena a hesla (alebo iných poverení) a funguje ako účinné riadenie prístupu u konvergovaných sietí s kombináciou káblového a bezdrôtového prístupu.

Switch MGS-3712F je vybavený viacvrstvovou (L2/L3/L4) sadou ACL obsahujúci dômyselné riadiace mechanizmy založené na zásadách, ktoré môžu poskytovatelia služieb jednoducho nasadiť podľa potrieb konkrétnych sieťových prostredí pomocou webového GUI alebo rozhrania s príkazovým riadkom, a tak zamedziť abnormálnemu alebo nelegálnemu prístupu. Zásady je možné definovať tak, aby odopierali prístup paketom podľa zdrojových a cieľových adries MAC, IP adries alebo portov TCP/UDP.

Odolné zariadenie s redundanciou

Rýchle zotavenie a neprerušovaná činnosť siete má zásadný význam pre poskytovateľov služieb, ktorí chcú vytvoriť robustnú sieť. Zariadenie MGS-3712F ponúka komplexné funkcie, ktoré pomáhajú zaistiť správnu prevádzku sietí. Funkcia agregácie liniek podľa štandardu IEEE 802.3ad obmedzuje výpadky siete tým, že zaisťuje redundantné cesty a agregáciu prenosového pásma pre kritické pripojenia, zatiaľ čo protokoly RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, štandard IEEE 802.1w) a MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, štandard IEEE 802.1s) umožňujú okamžité zotavenie pri poruche linky prostredníctvom odosielania paketov cez záložnú linku. Okrem toho switch MGS-3712F podporuje záložný napájací systém a jeho napájanie je teda zaručené aj v prípade neočakávaného výpadku elektriny.

Algoritmus pre inteligentné riadenie ventilátora prináša úsporu energie

Ventilátory hrajú dôležitú úlohu z hľadiska spotreby energie, pretože sú kľúčové pre rozptyl tepla. MGS-3712F disponuje automatickou detekciou teploty a nastavuje vhodnú rýchlosť ventilátora pomocou algoritmu pre inteligentné riadenie ventilátora, ktorý je založený na zložitých matematických a fyzikálnych vzorcoch. Pri nízkej okolitej teplote tak switch zníži rýchlosť ventilátora, a tým zamedzí zbytočnému plytvaniu energiou kvôli nadmernému chladeniu.

Vyberateľné ventilátorové moduly

Vyberateľné ventilátorové moduly prinášajú flexibilitu a vysokú dostupnosť. Pomáhajú tiež riešiť problém s hlučnosťou, keď sa blíži koniec životnosti týchto modulov. Zákazníci môžu v prípade potreby ventilátory sami vymeniť za nové, čo vedie k úspore nákladov.

Konštrukcia optimalizovaná pre metropolitné siete (MAN)

Switch MGS-3712F ponúka poskytovateľom služieb, ktorí chcú rozširovať svoje siete, toleranciu vysokej prevádzkovej teploty, flexibilný duálny napájací zdroj (AC/DC) i ochranu pred vlhkosťou a prachom. MGS-3712F sa vyznačuje konštrukciou s prístupom spredu, ktorá technikom umožňuje jednoducho vykonávať elektroinštalácie a údržbu vo vonkajších rozvodných skriniach. Blok pre externé alarmy (vstupy/výstupy) pripája mechanické časti skrine k sieti pre správu a zaisťuje lepšiu ochranu zariadenia.

Kostrové switche podporujú SFP rozhranie DDMI (Digital Diagnostics Monitoring Interface)

Zdokonalené digitálne rozhranie umožňuje prístup k prevádzkovým parametrom zariadenia v reálnom čase a zahŕňa voliteľné digitálne funkcie ako je mäkké riadenie a monitorovanie vstupných/výstupných signálov SFP. Okrem toho sú v ňom plne integrované funkcie nutné pre zavedenie digitálnych alarmov a výstrah.

Monitorovacie rozhranie digitálnej diagnostiky dáva užívateľom možnosť vykonávať úlohy monitorovania komponentov, izolácie chýb a predikcie zlyhania pri aplikáciách založených na transceiveroch.

DDMI sleduje tieto parametre:

Všetky uvedené prípady zahŕňajú prahy pre alarmy a výstrahy.