Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Webinarium

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WEBINARIUM ZYXEL

Ważne informacje

Warunki Uczestnictwa
 1. Uczestnikiem Webinarium Zyxel może być każda osoba zainteresowana rozwiązaniami do budowania sieci komputerowych na bazie rozwiązań Zyxel, a także specjaliści IT, inspektorzy ochrony danych, radcy prawni, przedsiębiorcy lub osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych, administracji publicznej oraz innych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, których działalność jest związana z tematyką budowania, utrzymania i rozwoju bezpiecznych sieci komputerowych.
 2. W Webinarium Zyxel uczestniczyć mogą osoby dorosłe, które podały dane zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Webinarium Zyxel jest usługą świadczoną nieodpłatnie dla zarejestrowanych Uczestników.
 4. W celu udziału w Webinarium konieczna jest uprzednia rejestracja.
Rejestracja to umowa
 1. Prawidłowo wypełniając formularz rejestracyjny zawieramy umowę na świadczenie usługi Webinarium pomiędzy Zyxel a Uczestnikiem.
 2. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza podanie imienia, nazwiska, organizacji oraz adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zapisu do Usługi Webinarium.
 3. Liczba Uczestników jest ograniczona i wynosi 500 osób, a w sytuacji przekroczenia tej liczby zrobimy wszystko., żeby zapewnić możliwość udziału większej liczby osób, jednak nie możemy tego zagwarantować.
 4. Możemy wcześniej zakończyć rejestrację na Webinarium Zyxel, jeśli zarejestruje się więcej Uczestników niż w pkt. 3.
 5. Na wskazany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej Usługodawca wysyła e-mail potwierdzający zapisanie na Webinarium Zyxel, dlatego zalecane jest posiadanie działającego poprawnie adresu poczty elektronicznej.
 6. Umowa trwa do czasu wysłania email z podsumowaniem Webinarium Zyxel.
Warunki Techniczne
 1. Warunkiem uczestniczenia w Webinarium Zyxel jest korzystanie z komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, przez dowolną przeglądarkę internetową oraz korzystanie z klienta poczty email i programu do wyświetlania plików w formacie .pdf.
 2. Adres poczty elektronicznej to sposób na identyfikowanie Uczestnika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Uczestnikiem związanej z realizacją Webinarium Zyxel.
 3. Ostrzegamy, że korzystanie z Usługi Webinarium Zyxel, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.
 4. Dlatego rekomendujemy Uczestnikom kroki zaradcze, takie jak sprawdzenie autentyczności strony internetowej do transmisji Webinarium, sprawdzenie czy strona posiada certyfikat SSL, ściąganie oprogramowania do uczestniczenia w Webinarium tylko i wyłącznie ze sprawdzonych źródeł, a w razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami na dane kontaktowe podane w Polityce Prywatności Webinarium Zyxel.
Prawa i obowiązki
 1. Zyxel ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi z przyczyn konserwacyjnych.
 2. Zyxel ma prawo do wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i organizacyjnych związanych z organizacją i przebiegiem Webinarium.
 3. Usługodawca udziela Uczestnikowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów Webinarium na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnik Webinarium zobowiązuje się do powstrzymania się od podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek Utworów udostępnianych w ramach Usług, z wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić przebieg Webinarium oraz korzystania z Webinarium w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Uczestników Webinarium.
 5. Materiały przekazywane przez Usługodawcę mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Żadna z informacji przekazywanych przez Usługodawcę nie stanowi porady technicznej lub prawnej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii omawianych w przekazywanych materiałach są proszone o skontaktowanie się bezpośrednio z ZYXEL NETWORKS A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE.

Reklamacja
 1. Reklamacje dotyczące organizacji Webinarium mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia drogą elektroniczną na adres salespl@zyxel.eu lub na adres siedziby ZYXEL NETWORKS A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
 2. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy
 1. Umowa o świadczenie Usługi Webinarium Zyxel może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron w dowolnym czasie.
 2. Uczestnik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi Webinarium Zyxel poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej podanej w Polityce Prywatności Webinarium.
 3. Uczestnik może w terminie 14 dni od dnia rejestracji na Webinarium odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres poczty elektronicznej wskazany w Polityce Prywatności Webinarium.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy Uczestnik narusza istotne postanowienia Regulaminu; w sytuacji powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że podany w Formularzu adres poczty elektronicznej Uczestnika nie należy do niego lub narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy; w sytuacji wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem; w sytuacji usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty przy rejestracji na Webinarium.
Polityka Prywatności Webinarium Zyxel
 1. Administratorem danych osobowych jest ZYXEL NETWORKS A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE Dane kontaktowe Usługodawcy i Administratora danych osobowych:
 2. Dane kontaktowe Usługodawcy i Administratora danych osobowych: salespl@Zyxel.eu
 3. Adres do korespondencji: Zyxel Networks, ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
 4. Dane osobowe Uczestników Webinarium przetwarzane są w celu:
 5. a) identyfikacji nadawcy zgłoszenia udziału w webinarium,

  b) prowadzenie korespondencji email dot. organizowanego webinarium,

  c) obsługi udziału Uczestników w webinarium,,

  d) wysłania podsumowania webinarium do Uczestników.

 6. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników Webinarium jest realizacja umowy pomiędzy Zyxel a Uczestnikami na przeprowadzenie Webinarium, w tym informowanie o miejscu, czasie, programie Webinarium, warunkach technicznych uczestnictwa i o przebiegu Webinarium.
 7. Państwa dane będą ujawniane spółkom z grupy kapitałowej Zyxel oraz w wyjątkowych sytuacjach będą ujawniane naszym partnerom merytorycznym Webinarium, w celu poprawnej realizacji usługi.
 8. Dane będziemy przetwarzać przez 12 miesięcy po zakończeniu Webinarium.
 9. Uczestnikom Webinarium przysługują następujące prawa:

  • Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez Zyxel na rzecz osoby, która o to wnioskuje;

  • Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych;

  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny;

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

  • Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;

  • Prawo do przenoszenia danych, które można egzekwować tylko w 2 sytuacjach, tj. kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy albo odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  • Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu Zyxel do przetwarzania danych;

  • Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednak Zyxel nie robi takich rzeczy, więc w naszej sytuacji prawo to jest bezprzedmiotowe.

  • Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 10. Podanie danych na etapie rejestrowania na Webinarium jest wymagane do prawidłowej realizacji umowy, więc niepodanie danych utrudnia realizację, a wręcz może uniemożliwić rejestrację i udział w Webinarium.
Strona internetowa
 1. Do zarejestrowania udziału w Webinarium konieczne jest skorzystanie przez Uczestnika ze strony internetowej Zyxel dedykowanej do rejestracji udziału w Webinarium.
 2. Strona internetowa Zyxel zbiera w sposób automatyczny pliki „cookies”, żeby nasza strona szybciej się wyświetlała na Twoim urządzeniu.
 3. Możemy zbierać także takie informacje, jak identyfikator urządzenia, IP adress, MAC adress Uczestników Webinarium.
 4. Interesują nas też statystyki odwiedzin naszej strony oraz dostosowanie zawartości strony, dlatego zbieramy takie informacje, podejmujemy na tej podstawie działania marketingowe, korzystamy z Google Analytics i z innych tego typu narzędzi śledzenia aktywności użytkowników w Internecie.
 5. Strona do rejestracji na Webinarium jest hostowana przez zewnętrzną firmę IT z siedzibą na terytorium EU, a serwer, na którym działa strona do rejestracji na Webinarium jest zlokalizowany w Data Center, również na terytorium EU.
Analiza ryzyka
 1. Zyxel na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, aby zapewnić, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Zyxel podejmuje działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe w celu realizacji Webinarium.
 3. W sytuacji pojawienia się wątpliwości czy ochrona danych osobowych została zachowana lub oczywistego naruszenia zasad ochrony danych osobowych, każdy Pracownik oraz Współpracownik Zyxel jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zyxel Networks o zaistniałej sytuacji.
 4. Do prowadzenia okresowej analizy ryzyka naruszenia ochrony danych korzystamy z zewnętrznego doradcy ochrony danych lub wyspecjalizowanego działu funkcjonującego w ramach grupy kapitałowej Zyxel.
 5. Ochrona danych osobowych i prywatności jest priorytetem, ponieważ Państwa zaufanie, że powierzone dane są przez nas chronione, to warunek konieczny prawidłowej realizacji Webinarium Zyxel.