Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Newsletter

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTER ZYXEL

Ważne informacje

Warunki Uczestnictwa
 1. Newsletter Zyxel jest usługą, którą świadczymy dla Subskrybentów Newsletter, czyli dla naszych Klientów, Partnerów Handlowych i wszystkich entuzjastów nowych technologii sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa informacji.
 2. Celem Newsletter Zyxel jest marketing bezpośredni produktów i usług ZYXEL, w szczególności wysyłanie informacji handlowych, promowanie wiedzy nt. zastosowań rozwiązań Zyxel oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w sieciach komputerowych, wysyłanie zaproszeń na Webinarium Zyxel.
 3. Usługodawcą Newsletter Zyxel, a zatem też Administratorem danych osobowych jest ZYXEL NETWORKS A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE.
 4. Zyxel zbiera dane niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, stąd informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 5. Newsletter Zyxel jest usługą świadczoną nieodpłatnie dla Uczestników.
Warunki subskrypcji
 1. Subskrybentem Newsletter Zyxel może być każda osoba zainteresowana rozwiązaniami do budowania sieci komputerowych na bazie rozwiązań Zyxel, a także specjaliści IT, inspektorzy ochrony danych, radcowie prawni, przedsiębiorcy lub osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych, administracji publicznej oraz innych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, których działalność jest związana z tematyką budowania, utrzymania i rozwoju bezpiecznych sieci komputerowych.
 2. Subskrybentem Newsletter Zyxel mogą być osoby dorosłe, które podały dane zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Żeby otrzymywać zamówione informacje handlowe w ramach Newsletter Zyxel należy wcześniej wyrazić zgodę na otrzymywanie zamówionych informacji handlowych, zaznaczając odpowiednie pole na stronie Internetowej, treść zgody jest w Polityce Prywatności oraz na stronie internetowej, na której wyrażana jest zgoda.
 4. Inne formy marketingu bezpośredniego w ramach Newsletter Zyxel, co do zasady realizujemy, bo mamy, zgodnie z RODO, prawnie uzasadniony interes, w tym, żeby promować bezpieczeństwo sieci komputerowych w oparciu o rozwiązania marki Zyxel.
 5. Dlatego marketing bezpośredni taki jak wysyłanie w ramach Newsletter Zyxel zaproszeń na Webinarium lub propagowanie zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w sieciach komputerowych w ramach Newsletter Zyxel może być realizowany na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZYXEL NETWORKS A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE.
Sposób subskrypcji
 1. Są 2 sposoby subskrypcji na Newsletter Zyxel: a) prawidłowo wypełniając formularz subskrypcji na stronie https://www.zyxel.com/news/newsletter_list.shtml lub zaznaczając zgodę na wysyłanie Newsletter Zyxel podczas rejestracji na Webinarium Zyxel.
 2. W obu sytuacjach prawidłowe wypełnienie formularza oznacza podanie imienia, nazwiska, kraju. adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie subskrypcji do Newsletter Zyxel.
 3. Na wskazany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej Zyxel wysyła e-mail potwierdzający subskrypcję Newsletter Zyxel, dlatego zalecane jest posiadanie działającego poprawnie adresu poczty elektronicznej.
 4. Subskrybent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu e-mail, a w sytuacji jego zmiany do zaktualizowania tej informacji przesyłając wiadomość z nowego adresu e-mail na dane kontaktowe podane w Polityce Prywatności.
 5. Subskrypcja na Newsletter Zyxel jest na czas nieokreślony.
Warunki Techniczne
 1. Warunkiem subskrypcji na Newsletter Zyxel jest korzystanie z komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, przez dowolną przeglądarkę internetową oraz korzystanie z klienta poczty email i programu do wyświetlania plików w formacie .pdf.
 2. Adres poczty elektronicznej to sposób na identyfikowanie Subskrybenta wobec Zyxel i będzie wykorzystywany do korespondencji pomiędzy Subskrybentem i Zyxel związanej z Newsletter Zyxel.
 3. Ostrzegamy, że subskrypcja na Newsletter Zyxel, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.
 4. Dlatego rekomendujemy subskrybentom kroki zaradcze, takie jak sprawdzenie autentyczności strony internetowej Zyxel, sprawdzenie czy strona posiada certyfikat SSL, sprawdzenie dokładnie adresu e-mail, z jakiego Subskrybent otrzymał Newsletter Zyxel, nieklikanie aktywnych linków w wiadomościach, które są podejrzane, a w razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami na dane kontaktowe podane w Polityce Prywatności Newsletter Zyxel.
Prawa i obowiązki
 1. Zyxel ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi z przyczyn konserwacyjnych.
 2. Zyxel ma prawo do wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i organizacyjnych związanych z utrzymaniem i realizacją Newsletter Zyxel.
 3. Usługodawca udziela Subskrybentowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów Newsletter Zyxel na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Subskrybent Newsletter Zyxel zobowiązuje się do powstrzymania się od podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek Utworów udostępnianych w ramach Newsletter Zyxel, z wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić Newsletter Zyxel oraz korzystania z Newsletter Zyxel w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Subskrybentów Newsletter Zyxel.
 5. Materiały przekazywane przez Usługodawcę mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Żadna z informacji przekazywanych przez Usługodawcę nie stanowi porady technicznej lub prawnej.
 7. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii omawianych w przekazywanych materiałach są proszone o skontaktowanie się bezpośrednio z ZYXEL NETWORKS A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE.
Reklamacja
 1. Reklamacje dotyczące Newsletter Zyxel mogą być składane przez Subskrybentów na adres salespl@zyxel.eu lub na adres siedziby ZYXEL NETWORKS A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania, udzielając odpowiedzi drogą elektroniczną.
 3. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
Zakończenie subskrypcji, odstąpienie od subskrypcji
 1. Subskrypcja na Newsletter Zyxel może być rozwiązana (zakończona) przez którąkolwiek ze stron w dowolnym czasie.
 2. Subskrybent może w terminie 14 dni od dnia dokonania subskrypcji na Newsletter Zyxel odstąpić od subskrypcji bez podawania przyczyny.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać (zakończyć) subskrypcję na Newsletter Zyxel w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy Subskrybent narusza istotne postanowienia Regulaminu; w sytuacji powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że podany w Formularzu adres e-mail Subskrybenta nie należy do niego lub narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy; w sytuacji wykorzystywania przez Subskrybenta Newsletter niezgodnie z jego przeznaczeniem; w sytuacji usunięcia przez Subskrybenta adresu e-mail, który był użyty przy subskrypcji na Newsletter Zyxel.
 4. Zakończenie lub odstąpienie od subskrypcji można zrealizować pod linkiem: https://www.zyxel.com/form/Newsletter_Unsubscription.shtml
Polityka Prywatności Newsletter Zyxel
 1. Administratorem danych osobowych jest ZYXEL NETWORKS A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
 2. Dane kontaktowe Usługodawcy i Administratora danych osobowych: salespl@zyxel.eu
 3. Adres do korespondencji: Zyxel Networks, ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
 4. Dane osobowe Subskrybentów na Newsletter Zyxel przetwarzane są w celu:

  a) identyfikacji nadawcy zgłoszenia i zakończenia subskrypcji na Newsletter Zyxel,

  b) wysyłania korespondencji e-mail w ramach subskrypcji Newsletter,

  c) obsługi Subskrybentów.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Subskrybentów Newsletter Zyxel jest realizacja umowy na wysyłanie Newsletter, prawnie uzasadniony interes Zyxel polegający na marketingu bezpośrednim, a w zakresie wysyłania informacji handlowych w Newsletter Zyxel jest to zgoda Subskrybenta na otrzymywanie zamówionej informacji handlowej.
 6. Państwa dane będą ujawniane spółkom z grupy kapitałowej Zyxel oraz w wyjątkowych sytuacjach będą ujawniane naszym partnerom technicznym, w celu poprawnej realizacji Newsletteru.
 7. Dane będziemy przetwarzać przez 3 miesiące po zakończeniu subskrypcji.
 8. Subskrybentom przysługują następujące prawa:

  • Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez Zyxel na rzecz osoby, która o to wnioskuje;

  • Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych;

  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny;

   

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

  • Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;

  • Prawo do przenoszenia danych, które można egzekwować tylko w 2 sytuacjach, tj. kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy albo odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  • Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu Zyxel do przetwarzania danych;

  • Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednak Zyxel nie robi takich rzeczy, więc w naszej sytuacji prawo to jest bezprzedmiotowe.

  • Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 9. Podanie danych na etapie rejestrowania subskrypcji na Newsletter jest potrzebne do wysyłania Newslettera, więc niepodanie danych utrudnia wysłanie wiadomości, a wręcz może uniemożliwić subskrypcję na Newsletter.
Strona internetowa
 1. Do zarejestrowania subskrypcji na Newsletter Zyxel konieczne jest skorzystanie przez Uczestnika ze strony internetowej Zyxel dedykowanej do rejestracji na Newsletter lub skorzystanie ze strony do rejestracji udziału w Newsletter.
 2. Strona internetowa Zyxel zbiera w sposób automatyczny pliki „cookies”, żeby nasza strona szybciej się wyświetlała na Twoim urządzeniu.
 3. Możemy zbierać także takie informacje, jak identyfikator urządzenia, IP adress, MAC adress Subskrybentów.
 4. Interesują nas też statystyki odwiedzin naszej strony oraz dostosowanie zawartości strony, dlatego zbieramy takie informacje, podejmujemy na tej podstawie działania marketingowe, korzystamy z Google Analytics i z innych tego typu narzędzi śledzenia aktywności użytkowników w Internecie.
 5. Strona do rejestracji na Newsletter jest hostowana przez zewnętrzną firmę IT z siedzibą na terytorium EU, a serwer, na którym działa strona do rejestracji na Newsletter Zyxel jest zlokalizowany w Data Center, również na terytorium EU.
Analiza ryzyka
 1. Zyxel na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, aby zapewnić, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Zyxel podejmuje działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe w celu realizacji Newsletter Zyxel.
 3. W sytuacji pojawienia się wątpliwości czy ochrona danych osobowych została zachowana lub oczywistego naruszenia zasad ochrony danych osobowych, każdy Pracownik oraz Współpracownik Zyxel jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zyxel Networks o zaistniałej sytuacji.
 4. Do prowadzenia okresowej analizy ryzyka naruszenia ochrony danych korzystamy z zewnętrznego doradcy ochrony danych lub wyspecjalizowanego działu funkcjonującego w ramach grupy kapitałowej Zyxel.
 5. Ochrona danych osobowych i prywatności jest priorytetem, ponieważ Państwa zaufanie, że powierzone dane są przez nas chronione, to warunek konieczny prawidłowej realizacji Newsletter Zyxel.