WNA4320

  • 分享到微博
  • 分享到腾讯
  • Share on Twitter

802.11 b/g/n 胖瘦一体无线入墙式AP

 
 
  • 802.11 b/g/n 胖瘦一体无线入墙式AP
  • 入墙式隐蔽设计
  • 原料低烟无毒设计
  • 胖瘦一体式AP
  • 支持WXC4000系列AC管理
  • 300M 2x2 MIMO
  • 高性能射频技术,支持动态无线调整