Thiết bị điểm truy cập (Access Point) 11ac quản lý qua đám mây (Cloud Managed)

Tích hợp NAP102 / NAP203 / NAP303 / NAP353 để việc triển khai trở nên nhanh chóng hơn bằng cách quản lý tập trung qua đám mây (Cloud Managed)